Stefan Löfven
Foto: MAJA SUSLIN, TT/Mostphoto

Julklappar i form av fem budskap tilldelas Stefan Löfven, öppnas snarast.

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen.

Tony Gunnarsson

Tony Gunnarsson

Foto: STEFAN TELL

Enligt statsminister Stefan Löfven (S) är grundorsaken till problemen ”en för låg sysselsättning och för hög arbetslöshet” (SVT Agenda 17/11). Vill han komma till rätta med detta, liksom att trygga välfärdens finansiering, torde den bästa strategin vara att lyssna till jobbskaparna själva, alltså företagen.

Lantbrukarnas riksförbund presenterade nyligen sin landsbygdsstrategi på 20 punkter. Samtidigt pågår Svenskt Näringslivs projekt Ett Utmanat Sverige, där Sveriges reformbehov skildras i ett antal rapporter. Budskapen är samstämmiga och tydliga. Här följer fem huvudbudskap till Stefan Löfven. En julklapp från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.

 • Minskat regelkrångel. Det ska vara lätt att göra rätt. Fokusera på en främjande myndighetsutövning, tillämpa rättviksmodellen och överimplementera inte EU-bestämmelser. Gör omfattande konsekvensanalyser på föreslagna regleringar, systematiska utvärderingar av befintliga regler och tillämpa ”en in, en ut”-principen. Tillståndsprocesser och prövningar av offentlig upphandling behöver gå snabbare.
   
 • Fungerande transporter. Sverige är glesbefolkat och starkt beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi ska fungera måste människor smidigt, hållbart och kostnadseffektivt kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser och varor och tjänster flöda så fritt som möjligt. Stoppa höjningarna av bränsleskatten, förändra reseavdraget för att kompensera för ökade drivmedelskostnader, förbättra vägunderhållet och öka investeringarna i transportinfrastruktur. Satsa på innovation inom elektrifiering och biodrivmedel.
   
 • Tryggad infrastruktur. Fiber krävs i hela landet för att säkerställa stabil uppkoppling och mobilt bredband. Vatten- och avloppssystemet är på många håll eftersatt. Elproduktion och elförsörjning måste fungera för att Sverige ska kunna genomföra klimatomställningen och locka till industrietableringar.
   
 • Ökad polisnärvaro och stärkta tullbefogenheter. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Brottsligheten hämmar företagens utveckling och skapar otrygghet och oro för medarbetarna. Företagens direkta kostnader av brottsligheten uppgick i fjol till 55 miljarder kronor. Till det kommer indirekta kostnader för säkerhetsåtgärder (exempelvis larm, kameror och väktare) och utebliven tillväxt. 55 miljarder är alltså sannolikt en ganska rejäl underskattning. Det behövs större polisnärvaro och tullens befogenheter måste öka för att minska strömmen av stöldgods som lämnar landet.
   
 • Förbättrad kompetensförsörjning. Var fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kunskapsinnehållet i varor och tjänster ökar. Därför behövs en effektivare kompetensförsörjning. Det gäller att stärka hela utbildningssystemet, från grundskola till högre utbildning och forskning. Inte minst krävs stärkt yrkesutbildning och bättre förutsättningar för ett aktivt livslångt lärande. Det krävs ett tydligare fokus på de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.