Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson

Foto: Frida Sjögren

Vi har ställt några frågor till länsrådet Daniel Gustafsson;

Vad ligger bakom denna satsning?

– Under två år har vi arbetat målmedvetet med att minska våra handläggningstider med ett mål om att nå minst 90 procent av våra målsatta handläggningstider i slutet av år 2020. Det har gett stor effekt och redan i dag når över 90 procent av våra ärenden de målsatta handläggningstiderna. Den största förändringen har skett inom olika typer av miljöärenden.

– Vi arbetar naturligtvis för att vi i framtiden ska nå 100 procent. Handläggningstider är dock inte den enda faktorn som är viktig för att underlätta för företag. Att samla olika aktörer och komma längre inom tillväxtskapande myndighetsutövning var därför en naturlig fortsättning, det vill säga att bli ännu bättre på att förstå och möta företagens behov. Länsstyrelsen ska främja hållbar utveckling i Västernorrland. Vi har mycket kvar att utveckla, det är jag ödmjuk inför.

Hur jobbar ni vidare med att följa upp och implementera i vardagen så att det får effekt?

– Vi har tre uttalade mål för 2020. Förutom att fortsätta korta våra handläggningstider och bli en digital myndighet, så ska vi också bli bättre på att förstå vår omvärld och att anpassa vårt bemötande efter den förståelsen. Det innebär att vi har ett stort antal konkreta aktiviteter som styr mot att förenkla för företag och utveckla bemötandet mot dem vi är till för.

Vad tror du är nyckeln för att myndigheter, oavsett om det är Länsstyrelsen eller kommuner, lyckas att utifrån lagar och regler ändå kunna bli mer serviceinriktade?

– Vi jobbar med myndighetsutövning och har ett stort ansvar att förklara vad vi gör och varför vi gör det. Öppenhet, tillgänglighet och tidig dialog är tre nyckelfaktorer för att företag ska få förtroende för det vi gör och den beslutsprocess som finns, avslutar Daniel Gustafsson.

Resan är påbörjad

En serviceinriktad myndighetsutövning bidrar till ett bra företagsklimat och tillväxt. Länsstyrelsen Västernorrland har påbörjat en resa för att skapa en sådan myndighetsutövning för sin roll i A-anläggningar, där myndigheten är remissinstans åt mark- och miljödomstolen.

Sören Thor, Länsstyrelsen Västernorrland

Sören Thor

Foto: Lena Ottebo

Sören Thor har jobbat på Länsstyrelsen Västernorrland sedan 2011 efter 15 år i industrin. Han har varit handläggare och är numera chef för länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Hur jobbar ni i dag?

– När ett ärende aktualiseras sätter vi samman ett projektteam som omfattar samtliga berörda kompetensområden, med en miljöskyddshandläggare som projektledare. Det har möjliggjort för länsstyrelsen att på ett smidigt sätt hantera de olika beståndsdelarna parallellt, med tidig dialog och en samlad kommunikation med företaget, säger Sören Thor.

Länsstyrelsen har också en tidig dialog med mark- och miljödomstolen och poängterar behovet av att det tidigt ska fastställas tidsplaner för A-målen. Det gör att länsstyrelsen kan avsätta resurser till rätt tidpunkter, så att de inte riskerar bli en flaskhals som förlänger processen för företaget.

Löpande dialog med företagen är en viktig del i arbetet även senare i processen. Ett exempel var när SCA skulle bygga ut sin massafabrik i Timrå. Innan utbyggnaden kunde komma igång utreddes marken för föroreningar. Det konstaterades att det krävdes saneringar av flera markområden innan utbyggnaden kunde komma igång, där tillstånd krävdes för varje sanering. Länsstyrelsen och SCA hade flera samordningsmöten för att planera saneringsprocessen gemensamt, så att saneringsarbetet skulle få så liten inverkan på verksamheten som möjligt.

Ingela Ekebro, SCA

Ingela Ekebro

Länsstyrelsens samverkan kring saneringsarbetet får även beröm av Ingela Ekebro, som var projektdirektör för SCA:s utbyggnad av massafabriken.

- Vi fick en jättebra respons från länsstyrelsen, med flera uppföljningsmöten fysiskt och över telefon och med snabb återkoppling på frågor som behövde lösas. Länsstyrelsen förstod behovet av att komma vidare i processen utan fördröjningar. Alla parter arbetade gemensamt på ett sätt som är ett framgångsexempel på hur man kan jobba.

Serviceinriktad myndighetsutövning:
  • Myndigheten ger företaget råd och vägledning för att kunna nå en hög regelefterlevnad.
  • Handläggare har förståelse för företagarens verksamhet och perspektiv.
  • Myndighetens handläggningstider är rimliga och kommuniceras till företaget.
  • Det är lätt för företaget att komma i kontakt med handläggare.