Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

NYHET Publicerad

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.

Maria Wessén och Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Maria Wessén från Företagsekonomiska klubben med föreläsaren och nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv.
Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Göra Grahn ser behovet och möjligheterna till ett nytt miljonprogram, men är tveksam till att det kommer att ske.
Lars Sörling, Nyföretagarcentrum
Foto: Anders Lövgren
Lars Sörling, styrelseordförande Nyföretagarcentrum – Sundsvall, Timrå, Härnösand: "Jag reflekterar över den internationella konjunkturavmattningen och osäkerhet om hur stor den blir, men fick ändå uppfattningen om att Sverige är bättre rustade för en lågkonjunktur än många länder i vårt närområde. Regionalt i Västernorrland så ser vi att offentlig sektor, utbildning och vård, som har högst sysselsättningsandel med 42,3 procent, ligger över snittet i riket och ger den lägsta ekonomiska tillväxten, BNP 0,3 procent. Den sektor som ger högst ekonomisk tillväxt, informations-, finans och företagstjänster ligger betydligt sämre till med 17,3 procent mot rikets 21,9. För bättre tillväxt behöver vi fler små- och medelstora företag i länet, ja i hela Sverige".
Therése Brink, Svensk Handel
Foto: Anders Lövgren
Therése Brink, arbetsrättsjurist, Svensk Handel: "Det står helt klart att ytterligare avmattning i konjunkturen är att vänta och att tillväxttakten i Sverige saktat in och förväntas vara låg under de närmsta åren. Så också i vårt län Västernorrland. Det som känns särskilt oroväckande efter Görans dragning är att de styrmedel som vanligtvis tas till vid lågkonjunktur i form av penningpolitik (sänkt styrränta) och finanspolitik (ökad statsskuld) i många länder redan är fullt utnyttjade och att det därför kan bli mycket svårt att sätta in traditionella verktyg som exempelvis sänkt ränta när konjunkturen viker alltmer och lågkonjunkturen slår till. Jag som arbetar med branschfrågor inom handeln, vilken är en mycket internationellt konkurrensutsatt bransch, oroas i tider med vikande konjunktur över hur svensk handel ska kunna behålla sin konkurrenskraft då vi har höga ingångslöner jämfört med andra länders minimilöner. Oroväckande ur ett konkurrensperspektiv men också oroande utifrån att det försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden i en tid då arbetslösheten stiger".
Per-Erik Persson, Norrlandsfonden
Foto: Anders Lövgren
Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden: "Överlag kan jag konstatera att Svenskt Näringslivs konjunkturrapport överensstämmer på regional basis till stor del med utfallet i Norrlandsfondens konjunkturbarometer som presenterades för ett par veckor sedan. Västernorrland är starkt exportberoende och utvecklingen för delar av industrin, exempelvis sågverk, är väldigt starka indikatorer för en kommande avmattning. Överlag ser vi en vikande efterfrågan på krediter till investeringar men Norrlandsfonden står ekonomiskt stark för att kunna möta våra kundföretags behov av finansiering även i lite mer inbromsat läge".

I Sundsvall har invånarna de senaste åren vant sig vid byggkranar runt om i staden, och bostadsbyggandet har tagit fart efter lång stiltje. Men den bilden är inte representativ för landet i stort. Att det byggs under 50 000 bostäder om året räcker inte på långa vägar.

– Vi skulle behöva ett nytt miljonprogram för att komma i balans, säger Göran Grahn.

Bristen på bostäder har skapat hög efterfrågan, vilket drivit upp priserna på bostadsrätter och gjort att hushållens skulder rusat i höjden och är dubbelt så höga som 1995.

– Under lång tid har historiskt låg ränta hjälpt till att skapa den här obalansen. Det som oroar är givetvis vad som skulle hända om vi får en ränteökning. Låt säga att räntan hamnar på fem till sex procent som är en normal nivå, då är många hushåll illa ute, säger Göran Grahn.

Han konstaterar liksom många andra bedömare att faktorer som Brexit, handelstullar, Trump-effekter och stor oro och konflikthärdar i till exempel Chile, Bolivia, Irak och Hong Kong kan komma att påverka tillväxten globalt. Frågan är bara hur mycket.

– I skenet av detta måste vi påminna oss om att Sverige har ett relativt gynnsamt läge med en låg statsskuld, bara 30 procent av vår BNP. I många länder har man redan utnyttjat de verktyg som finns, sänkt styrränta och stora satsningar från staten i samhällsbyggande för att ge en injektion, och där är man nu illa ute. Vi har fortfarande möjligheter att ta till dessa grepp. Inte minst genom att stimulera bostadsbyggandet, säger Göran Grahn.

Han oroar sig över att Sverige blir fast i ett läge där många nyanlända trängs i små lägenheter för att det inte byggs bostäder, vilket bidrar till både en osund bostadsmarknad och till social misär.

– Ett nytt miljonprogram skulle kunna lösa flera bekymmer. För som jag ser det nu är det ingen som kliver fram och bygger för denna grupp, säger Göran Grahn.

– Samtidigt så är det ett politiskt dilemma. För om vi verkligen startar ett miljonprogram skickar det signaler som våra partier ogärna vill sända, att det blir lätt att få bostad i Sverige, säger Göran Grahn för att problematisera läget.

Andra satsningar som skulle kunna göra en liknande nytta är utbyggnad av 5G, nätutbyggnad för att klara omställningen till ökad eldrift och omfattande investeringar för den kommande klimatomställningen.

Lunchträffen avslutades med en analys av konjunkturläget för Västernorrland. En jämförelsevis stor offentlig sektor och en mindre privat och sjunkande sysselsättning har bidragit till att trycka ner tillväxten i länet och framtidsutsikterna sammanfattas som något dystra.

 

Läs hela rapporten

Det ekonomiska läget »