Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

NYHET Publicerad

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skulle inte minst gynna hela det norrländska näringslivet som är starkt export- och importberoende.

Sjöfarten har ett mycket stort rekryteringsbehov – inom en femårsperiod efterfrågas 800 sjömän enligt Transportföretagens rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen”. En annan kategori där läget i kompetensförsörjningen är särskilt bekymmersamt är lotsarna. På flera håll drabbas sjöfart och godsägare av förseningar och ökade kostnader på grund av lotsbrist och på ännu flera håll är rekryteringsbasen smal och läget på sikt oroande.

Utebliven rekrytering till sjöfarten kan få negativa effekter på hela den svenska samhällsekonomin. Vi behöver därför snabba lösningar på sjöfartens kompetensförsörjning. En av de viktigaste åtgärderna är att få fler att utbilda sig till sjöfartens yrken och därmed behövs attraktiva utbildningar – i hela Sverige, inte minst i Norrland.

Men i dag finns inga sjöfartsutbildningar i Norrland sedan sjöfartsgymnasiet i Härnösand stängdes ned för snart drygt ett år sedan. Då protesterade vi men beslutet fattades likväl. Nu, med facit i hand, ser vi hur den svenska sjöfarten sakta men säkert växer och hur rekryteringsbehovet tilltar.

Klarar vi inte av att tillfredsställa sjöfartens rekryteringsbehov kan det på sikt få samhällsekonomiska konsekvenser för Norrland och hela landet eftersom största delen av Sveriges utrikeshandel hanteras av sjöfarten och då de norrländska hamnarna är avgörande för landets konkurrenskraft med sin export av stål, järn och skogsbruk.

Mot denna bakgrund vill vi nu se att Härnösand med sitt strategiska läge blir ett utbildningsnav för den svenska sjöfarten.

Nyligen har Transportföretagen tillsammans med sjöfartsbranschen genomfört två stora rekryteringssatsningar, den ena kallad Sjöfartskonvojen som besöktes av över 27 000 personer i elva hamnar, däribland Härnösand. Den andra stora aktiviteten var att vi bjöd ut 2 000 lärare och elever till Donsö utanför Göteborg för att lära känna sjöfarten. Men så behövs även politiska satsningar på utbildningarna med och framför allt ett framåtsyftande beslut som möjliggör för Härnösand att bli ett utbildningsnav för sjöfarten med egna utbildningsplatser som täcker upp för hela Norrland.

En väl fungerande sjöfart är en förutsättning för handel och välstånd. På få ställen i vårt vidsträckta land blir sjöfartens betydelse lika uppenbar som i norra Sverige. Därför krävs nu investeringar i utbildningar och ett återöppnade av sjöfartsgymnasiet i Härnösand. Vi finns tillgängliga för dialog.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, SCA

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland