”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

NYHET Publicerad

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.

Trafikverket har gjort en nytolkning av gällande lagstiftning och kommit fram till att det inte längre är möjligt att göra undantag för avgiften, något som gällt under flera års tid. Tyvärr har regeringen inte agerat i frågan.

Den nya tolkningen innebär att det från årsskiftet krävs en ansökan och avgift om 2 900 kronor för att göra ett virkesupplag längs väg. Denna kostnad kan framstå som försumbar för stora skogsägare, men för de flesta av landets 330 000 skogsägare blir det kännbart. Dessutom ökar den administrativa bördan ytterligare. De som tar hand om sin skog och gallrar eller gör mindre avverkningar successivt blir direkt motarbetade av denna avgift.

Jörgen Bergh, Norra skogsägarna

– Trafikverkets tolkning av lagstiftningen påverkar skogsägarna och näringslivet negativt. Avgiften slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna. Många små skogsvårdsåtgärder riskerar att bli olönsamma och den mindre skogsägaren tappar hela eller delar av sin vinst vid till exempel mindre gallringar, säger Jörgen Bergh, logistikchef på Norra skogsägarna.  

Ytterligare bördor på skogsnäringen

Avgiften innebär ett ytterligare slag mot skogsnäringen i Västerbotten. Skogsägare som långsiktigt förvaltar sin skog har redan drabbats av betydande inskränkningar i äganderätten och möjligheten att bruka sin mark, inte minst på grund av nyckelbiotopsinventeringar där marken från en dag till annan kan klassas som skyddsvärd och därmed omöjlig att bruka och sälja.   

Att lägga ytterligare avgifter på skogsnäringen innan frågan om miljöklassning kontra möjligheten att bedriva skogsbruk har retts ut är ett direkt slag mot verksamheterna i Västerbotten och ökar bördan på redan tyngda företagare.

– Vi har förståelse för att det är viktigt att virkesupplag placeras trafiksäkert. Men med tanke på hur avgiften slår mot enskilda skogsbrukare hade det varit rimligt med en bredare dialog om tillämpningen och konsekvenserna, avslutar Jörgen Bergh.

I en tid när det talas mycket om skogens betydelse för klimatet, möjligheten att utveckla biobränsle och betydelsen av att bygga i trä är det anmärkningsvärt att oförståelsen för skogsnäringens förutsättningar att bedriva ett långsiktigt skogsbruk är så utbredd.