Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.

Porträtt Lars Ingberg

"Tierp är en tillväxtkommun! Vi ska kunna möta ett växande behov av infrastruktur och funktioner som skapar goda förhållanden för näringslivet", säger Lars Ingberg.

Foto: Tierp kommun
Porträtt Sara Sjödal

"Nu vill vässa till dialogen med företagen i kommunen" säger Sara Sjödal

Foto: Tidformera AB

Lars Ingeberg är både näringslivschef och verksamhetschef för medborgarservice i Tierps kommun. Under samma tak ryms allt ifrån kundservice, till myndighetsutövning och tillväxt.

– Här sitter såväl samhällsbyggnad och kostenhet, som miljö- och hälsoskydd. Det gör att vi tillsammans kan arbeta aktivt med att sätta företagarens perspektiv i fokus och gemensamt hantera större ärenden. Det skapar förutsättningar för samsyn och ett bra kundbemötande! säger Lars.

Men nu står kommunen inför nya utmaningar.

– Tierp är en tillväxtkommun! Vi ska kunna möta ett växande behov av infrastruktur och funktioner som skapar goda förhållanden för näringslivet. Det handlar om såväl bostäder, vägar och bra skolor, som kompetensförsörjning, hotell och restauranger, berättar Lars. 

I december klubbade kommunfullmäktige igenom en formalisering av Tierps näringslivsråd. Beslutet beskrivs som en del i arbetet mot att rusta kommunen för den nya kravbilden. Rådet har sedan tidigare varit en utav kommunens många plattformar för dialog mellan kommun och företagare. Nu får det också en formell, politisk förankring. 

– Näringslivsrådet har varit både trevligt och bra, men det skiljde sig inte från våra andra mötesforum. Med politiken med på tåget blir mötet skarpt, jag kallar det ett näringslivsråd 2.0! säger Lars

Med det uppgraderade näringslivsrådet blir företagarnas frågor ett formellt ärende. Viktiga punkter lyfts upp till kommunstyrelsen.

– Vi vill kunna garantera att frågor som behandlas vinner gehör och att tiden som företagare avsätter till mötet blir en investering, säger Lars.

Rådet är en gemensam produkt. Under en förberedande workshop benade företagare och kommunrepresentanter tillsammans ut dess syfte och förbättringspunkter.

– I Tierps kommun har vi redan gott om engagemang. Nu vill vi istället vässa till dialogen och se till att mötet blir mer på riktigt! säger Sara Sjödal, Tierps kommunstyrelseordförande. 

Sara berättar att kommunens pensionärsråd har varit en utav inspirationskällorna till den nya mötesformen. Nu kommer mötena att protokollföras och i vissa ärenden blir rådet också en remissinstans. Beslutet är brett förankrat i politiken.

– Hela kommunfullmäktige ställde sig bakom reglementet. Rådet blir ett värdefullt forum för både diskussion och informationsutbyte, aktörer och näringar emellan, säger Sara.

Representanterna i rådet utses av kommunstyrelsen. De ska representera såväl de lokala företagarföreningarna, som kommunens ambassadörsnätverk och LRF. Även adjungerade representanter från exempelvis Almi och UF kommer föreslås delta.

– Det blir ett forum där kommunen och viktiga aktörer kan lyssna in varandra och tillsammans staka ut vägen framåt, säger Lars. 

För att lyckas upprätthålla ett fortsatt gott företagsklimat, återkommer Lars till betydelsen av ett enkelt och bra kundbemötande. 

– Ska företag vilja etablera sig, växa, gå med vinst och rekrytera, måste vi vara följsamma. Vi är inga specialister, men vi är här och nu och jobbar för att göra det enkelt för företagare! säger Lars

– Vi vill vara en möjliggörare för näringslivet. Det innebär ett ständigt fokus på service och arbete för att hålla korta handläggningstider. Med ett uppgraderat näringslivsråd vill hålla jämnt tempo med en omvärld i utveckling! avslutar Sara.