Företagare i Kalmar län optimistiska, trots nationell ekonomisk utmaning  

NYHET Publicerad

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Men företagen i Kalmar län är något mer positiva än företagarna i landet i stort – trots tuffare tider.

diagram personer

I Kalmar län är företagarna något mer optimistiska än företagarna i riket i stort. 100 företag i Kalmar län har deltagit i Företagarpanelen för att ge sin syn på konjunkturutvecklingen.  

Ulrica Bennesved

– Naturligtvis glädjande att företagen i Kalmar län fortsatt ser positivt på framtiden, vad det gäller såväl produktion som investeringar. Det är viktigt att betona behovet av ett gott lokalt företagsklimat så Kalmar läns företag får goda förutsättningar att utvecklas. Samtidigt har den globala ekonomin börjat sakta in och som liten öppen ekonomi är Sverige extra beroende av omvärlden. Försämringar i världshandeln och oro runt brexit är faktorer som tynger prognosen, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Signalerna nationellt, enligt Företagarpanelen, är att anställningsbehovet och investeringsviljan viker hastigt hos företagen i Sverige. 

Bara 24 procent av företagen i landet i stort förväntar sig en ökad produktion och försäljning det närmsta halvåret. Det är den lägsta siffran sedan 2012. 

Samma trender fångas även i andra ekonomiska indikatorer, såsom Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och inköpschefsindex. Bland Svenskt Näringslivs framåtblickande indikatorer, ligger utsikterna för produktionen om 6 månader lägst.

Inforuta 

Syftet med Företagarpanelen är att löpande undersöka hur Svenskt Näringslivs medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor.

 

Ladda ner