Mötesdeltagare
Foto: Krisztina Andersson

Karlskrona kommun vill ha företagens hjälp med att hitta åtgärder till ett bättre företagsklimat.

”Ett bra näringslivsklimat bygger en kommun”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mycket har gjorts men mycket kan också göras ännu bättre. Attityden till företag och företagande är fortfarande en angelägen fråga som man måste jobba hårdare med. Det framkom i diskussionerna när näringslivsenheten i Karlskrona kommun tillsammans med Svenskt Näringsliv genomförde ett dialogmöte om företagsklimatet och vad som bör göras för att det ska bli bättre.

I dialogen deltog representanter från det lokala näringslivet, politiker, kommunledning och tjänstemän. Alla med siktet inställt på att tillsammans komma fram till förslag på vad och hur förbättringar kan göras. 

– Visst händer det mycket i näringslivsarbetet men är det vi gör bra och vad kan göras bättre, undrar Pia Holgersson, näringslivschef, när hon inledde dialogmötet.

Under de senaste åren har näringslivsarbetet i Karlskrona kommun förstärkts med en rad olika aktiviteter och insatser. Nyhetsbrev, företagsträffar, frukostmöten och företagsbesök är bara några exempel på regelbundna och återkommande företagsfrämjande insatser.

Vidare har funktionen näringslivslots inrättats, en service som ska ge företagen snabb service och vägledning i frågor som rör företagande eller nyetableringar. Ytterligare ett steg i att förenkla för företag har Karlskrona, som första kommun i landet, startat upp att företag inom restaurangbranschen kan söka serveringstillstånd direkt på nätet om man har en e-legitimation. 

Och till årsskiftet startar upphandlingsenheten igång en anbudsskola för att lära ut mera om kommunens upphandlingsrutiner etc.

Dialogmöte Karlskrona LFK
Foto: Krisztina Andersson

Anna Lindqvist, vd Jeppssons, tror att en etablering av en internationell skola i Karlskrona skulle ge flera positiva effekter på företagsklimatet. Magnus Larsson, kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tar del av synpunkterna

Insatserna har gett resultat men det är långt ifrån tillräckligt. Den senaste undersökningen när det gäller just hur företagen upplever företagsklimatet i Karlskrona, visar ett ganska ljumt resultat. Kommunen hamnar någonstans i mitten på skalan sett till andra kommuners placeringar i riket när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen.

– Här finns en del att göra och tanken är att vi vid dialogen idag ska komma fram till några konkreta åtgärder, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, när hon presenterar delar av resultatet från senaste undersökningen.

Hon poängterar att det skiljer en del hur företagare respektive politiker bedömt företagsklimatet i Karlskrona och att det inte minst av den anledningen finns ett behov av ökad dialog. Det är framför allt små och medelstora företag som efterlyser bättre dialog mellan företag och kommun och en ökad förståelse för företagens villkor och förutsättningar.

I Carina Centréns analys av resultatet är hennes slutsats att de nu framförallt behöver fokusera på vilka förbättringsåtgärder som behöver göras gällande:

  • Dialogen mellan företagare och kommunen
  • Kommunens service till företag
  • Kommunens information till företag
  • Tjänstemännens attityd till och förståelse för företagare
  • Kommunens tillämpning av lagar och regler

– Vad kan ni göra imorgon eller i närtid för att ta ett steg mot bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen, undrar Carina Centrén.

Pia Holgersson mfl
Foto: Krisztina Andersson

Ida Henrysson, Subway Karlskrona, välkomnar att kommunen tar initiativ till företagsbesök. Med på bild är Åsa Olofsson, miljöavdelningen, Karlskrona kommun, och Pia Holgersson, näringslivschef.

– Företagsklimatet är en viktig del för att en kommun ska fungera. Ett bra näringslivsklimat bygger en kommun, hur ska vi göra för att förbättra servicen till er företagare och vässa det interna flödet inom organisationen för att kunna utveckla företagsklimatet? Det vill även jag ha konkreta idéer på säger, Pia Holgersson inför starten av gruppdiskussionerna.

Och det var många idéer och förslag som kom fram i diskussionerna. Några exempel som redovisades från grupperna:

– Kommunen behöver bli mer rådgivande än granskande. Flytta fokus från granskning till rådgivning och jobba med attityder för ett mer lösningsfokuserat bemötande. Kommunen bör se sig som en supportfunktion, säger Joakim Andersson, Dynacon.

– Vi bör har mera användarperspektiv när vi informerar på kommunens hemsida och vi måste utvärdera de aktiviteter vi gör, säger Ann-Marie Nordström, Karlskrona kommun.

Dialogmöte Karlskrona LFK 3
Foto: Krisztina Andersson

Ann-Marie Nordström, längst till höger i bild, diskuterar landsbygdsutveckling ur ett företagsperspektiv med Claes Nicklasson, räddningstjänsten, Katarina Lindell, Karlskrona kommun, och Sandra Bizzozero, politiker.

– Satsa mer på besöksnäringen och se möjligheterna med den. Vem äger frågan när det gäller möten och event i kommunen, undrar Ola Johansson Scandic.

– Man ska inte behöva försvara att man är företagare och höra att man driver företag bara för att tjäna pengar. Det är det jag gör och vill åstadkomma i min verksamhet som ligger i fokus. Det viktiga är att öka kompetensen hos både företagare och tjänstemän så att vi får förståelse för varandra och inser att vi är beroende av varandra, säger Gertrud Weiselblad, Gertrud Solutions AB.

Dialogmöte Karlskrona LKF 2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Augustsson, upphandlingschef, och Magnus Lindoffson, miljöchef, diskuterar företagsklimat med företagaren Gertrud Weiselblad.

Det var med stort engagemang som deltagarna deltog i dialogen och nu ser alla framemot att det i vart fall bli verkstad av några av de förslag som framkom. Flera förbättringsförslag hittar ni via länk nedan.

Krisztina Andersson