Viktiga samarbeten

Svenskt Näringsliv har via samarbete inte minst med våra fackliga motparter intressen i ett antal olika organisationer och företag. Här är de viktigaste:

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt – NDM

NDM är ett samarbetsorgan mellan näringslivsorganisationer i marknadsrättsliga och konsumentpolitiska frågor i vid mening. Svenskt Näringsliv är en av medlemmarna.

Institutet mot mutor – IMM

IMM är näringslivets organ för etik i affärsförhållanden. IMM förvaltar den kod som enligt förarbetsuttalanden ska vara vägledande vid bedömning av huruvida otillåtna förmåner har givits eller mottagits i ett affärsförhållande. Koden är avsedd att...

AFA Försäkring

AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av AFA:s försäkringar (sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet). AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, utdelnin...

Alecta

Ett pensionsbolag som erbjuder kollektivavtalad pensionsförsäkring, sjukförsäkring och ersättning till efterlevande. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltas pensioner åt 33 000 företag och drygt 2 miljoner privatkunder, med fokus på ITP...

Alna

Ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA, LO, TCO och Saco.

AMF Pension

AMF:s uppdrag är att leverera en trygg pension till sina cirka 4 miljoner kunder. Hög avkastning till låg kostnad är ledorden. AMF är grundat och ägs av LO och Svenskt Näringsliv. AMF äger även AMF Fonder och AMF Fastigheter som också ska bidra ti...

Akassan.com

Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA) är arbetslöshetskassan för dig som är företagare. Svenskt Näringsliv är tillsammans med Svensk Handel, Svensk Servicehandel & Fast Food samt Butikerna, en av kassans huvudmän.

Collectum

Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som privatanställda tjänstemän får utöver s...

Fora

Ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Varje år förmedlar men drygt 15 miljarder kronor i premier och avgifter från 214 000 företag till ett 40-tal förs...

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden främjar och utvecklar god sed på värdepappersmarknaden. Verksamheten bedrivs genom fyra sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och...

TRR – Trygghetsrådet

TRR stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda inom privat sektor. Målet är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. TRR ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Nä...

TSL – Trygghetsfonden

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring som på uppdrag av Svenskt Näringsliv och LO ska underlätta för de anställda, företag och fack om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet, som Svenskt Näringsliv stödjer.