Höjd skatt för företagare

Från årsskiftet halverades den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för alla aktiebolag från 5 procent till 2,5 procent. Nästa år kommer denna nedsättning att helt försvinna. Nedsättningen har varit maximerad till 3090 kr per månad.

Totalt kan det ge 37 080 kronor per år i höjda arbetsgivaravgifter för varje företag från och med 2008, max halva beloppet från i år. Förändring blir naturligtvis mest kännbar för små företag.

Regeringen motiverar förändringen med att man istället infört nedsättningar för äldre (65+) från årsskiftet och för unga (19-24 år) från 1 juli i år. Dessutom planeras riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften i vissa delar av tjänstesektorn från 1 juli 2008. Från årsskiftet finns också så kallade nystartsjobb, ett slags stöd motsvarande arbetsgivaravgiften för den som anställer långtidsarbetslösa.

Härutöver sker en rad andra förändringar i skattereglerna med mer eller mindre indirekt inverkan för företagare (3:12-regler, hushållstjänster m.m.). Den enskilt största ändringen är det så kallade jobbskatteavdraget.

När det gäller synen på att 5 procentsnedsättningen avvecklas kan man övergripande konstatera att det är fel att höja skatten för små företag. Åtgärden visar på en brist på förståelse för småföretagens verklighet. Samtidigt kan man ha viss förståelse för att nyttan av denna nedsättning ifrågasätts. Nedsättningen utgår idag till alla företag, även storföretag, som i praktiken inte anställer fler för att de får totalt 37 080 kronor i skatterabatt.

Effekten på sysselsättningen blir sannolikt större med de nya åtgärderna. Totalt motsvarar de nya nedsättningar också större belopp i statsbudgeten än vad dagens nedsättning ger.

Beträffande nedsättningarna i vissa delar av tjänstesektorn finns betydande gränsdragningsproblem med risk för snedvridningar och försämrat konkurrensläge för företag som inte får nedsättningarna.

Förmodligen kommer regeringen också få problem att utforma de nya nedsättningarna, då de sannolikt delvis kommer att strida mot EU:s statsstödsregler som säger att man inte får särbehandla branscher på något sätt. Särskilt måste man beakta om handeln mellan medlemsstaterna påverkas. Normalt sett anses detta vara fallet.

Eftersom regeringen i praktiken inte vet om det går att genomföra nedsättningarna i vissa delar av tjänstesektorn och när i så fall detta skulle kunna ske borde regeringen med hänsyn till effekterna på de små företagen ha väntat med att ta bort den generella nedsättningen.