Öka kvaliteten och effektiviteten i välfärden

Ett välfärdssystem som levererar kvalitativ vård, skola och omsorg till medborgarna är en grundförutsättning för ett växande näringsliv. Företagen är beroende av kompetenta medarbetare i den allt mer kunskapsbaserade ekonomin. En väl fungerande skola, förebyggande insatser och god tillgång till vård och omsorg är viktigt både för företagen och medborgarna. Vår välfärd finansieras huvudsakligen av skatter och därför måste det vara så effektivt som möjligt.

En äldre dam skrattar tillsammans med en medarbetare på ett äldreboende.
Foto: Jörgen Hildebrandt

En historiskt snabb befolkningsökning och en långsiktigt ökande andel äldre medför snabbt ökande välfärdsbehov som inte längre matchas av ökningar av andelen i arbetsför ålder. Detta sätter press både på finansieringen och arbetskraftsförsörjning. För att klara den demografiska utmaningen krävs ett trendbrott till förbättrad effektivitet i kommunsektorn. Här spelar de privata välfärdsföretagen en viktig roll, såväl för att åstadkomma effektiv konkurrens och leda innovationsutvecklingen som för att förverkliga valfrihet för medborgarna.   

De senaste åren har en intensiv debatt om de privata företagens roll i välfärden pågått. Bland annat har det påståtts att företagens vinster sägs dränera välfärden på skattepengar. Men detta argument är falskt. Inga pengar försvinner från välfärden därför att privata utförare anlitas i stället för offentliga utförare. Ersättningen till de privata utförarna är nämligen lika hög eller lägre jämfört med den ersättning som offentliga utförare får för samma prestation. Om de privata välfärdsföretagen inte fanns, och kommuner och landsting tog över deras verksamhet, skulle kostnaderna för välfärden sammantaget alltså öka. Till detta kommer att de privata utförarna presterar lika hög eller högre kvalitet på nästan alla områden inom välfärden jämfört med de offentliga, enligt offentlig statistik och tillgänglig forskning.

För att klara den demografiska utmaningen, och för att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, behövs såväl ökad konkurrens som ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor. De analyser av olika delsektorer inom välfärden som vi låtit göra visar att effektiviseringar upp till 60 miljarder kronor är möjliga genom att arbeta smartare. En viktig del i dessa analyser har varit att jämföra kostnader och kvalitet mellan framgångsrika och mindre framgångsrika kommuner.

Vi har identifierat fyra områden där särskilda insatser behöver göras, så att effektiviteten förbättras.

–  Ökad benchmarking och konkurrens som ökar produktiviteten, parat med tuffa kvalitetskrav på alla utförare.

– Kommunsektorn måste ta till sig ny teknik, i synnerhet inom digitalisering och artificiell intelligens. 

– Systematiskt preventionsarbete är eftersatt. Stärk därför stödet till individrelaterad prevention.

– Skolans kunskapssyn måste förändras. Ett lands utbildningsnivå är nära relaterat till dess välståndsutveckling. Den relativistiska kunskapssyn som präglat skolan måste upphöra.