Utbildning som bransch

Vi måste släppa in fler entreprenörer i det svenska skolväsendet eftersom ökad konkurrens leder till resultatförbättringar, ökad flexibilitet och förbättringsvilja. Att betrakta skolan som bransch gör också att Sverige kan dra nytta av den exportpotential som finns i svensk utbildning.

COLOURBOX1985087
Foto: Monkey Business Images

Idag präglas de flesta analyser av hur utbildningssystemet fungerar av ett "inifrånperspektiv", där utbildningens roll som kompetensförsörjare och tillväxtmotor kommer i skymundan. Vi tror att detta medför en risk för felaktiga prioriteringar och förändringar i skola och högskola.

Utbildningssystemet har stor betydelse för ett framgångsrikt svenskt företagande i framtiden, inte minst för att kunskapsinnehållet i företagen växer, så väl inom tjänstesektorn och handeln som i den tillverkande industrin.