Fri rörlighet på inre marknaden

För företag som bedriver gränsöverskridande handel inom EU är det särskilt viktigt att hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden tas bort. Särskilt angeläget är ett effektivt samarbete mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna för att förfärdiga den inre marknaden. Större politisk tyngd måste ges till den gemensamma inre marknaden som är nyckeln till framgång i EU-samarbetet och avgörande för EU:s ekonomiska tillväxt.

En karta över Europa i EU-flaggans färger och stjärnor.
Foto: Colourbox.com

Efter nära 25 år behöver den inre marknaden få nytt fokus för att marknaderna för varor och tjänster ska kunna fungera bättre. Svenskt Näringsliv arbetar bland annat för att genomförandet och tillämpningen av existerande gemensamma EU-regler för den inre marknaden ska förbättras. Detta anser Svenskt Näringsliv vara den kanske viktigaste aspekten av att ta bort hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. I de fall I de fall ny lagstiftning bedöms nödvändig måste den tas fram i enlighet med den process för bättre lagstiftning som nu finns på EU-nivå.

Vi efterfrågar även åtgärder från EU-kommissionens sida för att följa förekomsten av så kallad gold-plating vid genomförande av EU-lagstiftning på nationell nivå. Även om medlemsstaterna har rätt att gå utöver miniminivån i EU-direktiv vid genomförande, leder bristande enhetlighet i genomförande i praktiken till en splittrad inre marknad. Svenskt Näringsliv efterfrågar transparens på området och att medlemsstaterna, i fall där gold-plating anses motiverat, redogör för varför och vilka effekter det får för berörda företag.

Ny lagstiftning behöver även vara teknikneutral för att företag ska kunna konkurrera på lika villkor trots olika affärsmodeller, teknikanvändande och olika grad av digitalisering samt kunna leva upp till de regelkrav som ställs. På alla lagstiftningsområden understryker Svenskt Näringsliv vikten av enhetlig tillämpning i medlemsstaterna.

Svenskt Näringsliv arbetar för att fri rörlighet för tjänster ska bli verklighet inom EU. Tjänstesektorn står för en stor del av EU:s tillväxt och jobbskapande. Svenskt Näringsliv menar att en komplett och korrekt tillämpning av tjänstedirektivet skulle lösa många av de problem som tjänsteföretag möter på den inre marknaden.

Även fri rörlighet för varor skulle kunna stärkas. Svenskt Näringsliv välkomnar att EU-kommissionen avser att vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av principen om ömsesidigt godkännande. Vi stödjer målsättningen att överföra bevisbördan rörande om en produkt ska, eller inte ska, omfattas av principen om ömsesidigt erkännande från företagen till de nationella myndigheterna.

Överhuvudtaget hindrar bristfällig information om vilka lagar och regler som gäller på den inre marknaden och i olika medlemsstater företag från att utnyttja de möjligheter som den inre marknaden ger. Svenskt Näringsliv stödjer därför EU-kommissionens initiativ till en ”Single Digital Gateway” som är tänkt att bli en enda kontaktpunkt med information för företag och medborgare om den inre marknaden.