Rot och Rut skapar jobb

ROT- och RUT-avdragen, som funnits och utvecklats sedan 2007, har bidragit till att skapa 10 000-tals nya vita arbeten. Det finns därför all anledning att undersöka möjligheterna att utveckla dessa ytterligare.

Tyvärr ser vi en tillbakagång genom att beloppsgränserna ändrats vad avser RUT och skattereduktionens storlek vad avser ROT. Detta medför en ökad komplexitet och administrativ börda såväl näringslivet som berörda myndigheter. Vissa tjänster såsom läxläsning och matlagning har vidare slopats. Genom att begränsa möjligheten för vissa tjänster vars verksamheter tillkommit och expanderat mycket tack vare RUT-systemet brister förutsägbarheten för näringslivet vilket är ett bekymmer och hämmar företagandet och tillväxten. Några andra tjänster som omfattas av RUT-avdraget har tillkommit. Bland dessa kan nämnas en utökning av trädgårdstjänster, flyttjänster samt vissa IT-tjänster som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

För att göra regelverket mera förutsägbart och logiskt begripligt bör det istället bygga på ett mera principiellt synsätt där utgångspunkten bör vara en generell tillämpning av ROT- och RUT-avdrag på privatpersoners köp av tjänster kopplade till fastighet och hushåll. Utifrån ett sådant mera övergripande synsätt kan man sedan diskutera vilka tjänster som eventuellt bör undantas från avdragsrätten.