Minska företagens regelbörda

Regelbördan och regelkrånglet som de svenska företagen och företagarna möter i sin vardag är ett stort problem. De administrativa kraven och bördorna tar tid från att utveckla kärnverksamheten. Därtill kommer kostnaderna för finansiella konsekvenser (skatter och avgifter till följd av regler) och materiella konsekvenser (investeringar till följd av regler).

Pappershög
Foto: Colourbox.com

I de senaste årens mätningar som görs bland Sverige företag kring regler eller företagsklimat så är ett återkommande svar att regelbördan är ett stort problem liksom att utvecklingen verka gå i fel riktning.

I den senaste undersökningen som gjordes 2017 svarade över 60 procent av företagen att de upplever regelkrångel som en av de viktigaste frågorna att hantera och 60 procent tror att de skulle kunna spara mer än 6 timmar i månaden om reglerna blev enklare. Hela 64 procent svarar att regelbördan har blivit tyngre än jämfört med för två år sedan. Dessutom har Sverige tappat i den internationella rankingen över de senaste åren. I rapporten ”Värsta reglerna” som Svensk Handel gav ut i mars 2018 så framgår att nästan 8 av 10 företag anser att regelbörden ökat de senaste 5 åren. En bild som även bekräftas av Tillväxtverkets rapport ”Företagens villkor och verklighet 2017” där 24 procent av de tillfrågade företagen (10.000) anser att lagar och myndighetsregler utgör ett tillväxthinder och som har ökat mellan 2014-2017. 

Regler måste finnas, men reglerna måste vara effektiva, förutsebara och konstnadseffektiva. Annars riskerar reglerna att motverka ökad konkurrenskraft liksom att hela näringslivet påverkas negativt och hämmande. Den negativa trend som utvecklats de senaste åren måste vända.

I en rapport från 2017 siktar Svenskt Näringsliv inte in sig på de enskilda regler som är problematiska utan ger istället 12 rekommendationer för hur den politiska beslutsprocessen i olika avseenden skall förändras. Våra förslag gäller processerna och rutinerna kring regelgivning. Vi anser att med ett väl fungerande maskineri på plats så kommer vi få fram bra nya regler och vi kommer kunna hantera dåliga existerande regler. Med en förnyad och uppdaterad process kommer regelbördan för företagen kommer minska och bli mer rimlig. Svenskt Näringsliv arbetar dessutom konstant med att identifiera och uppmärksamma förslag till regler som kommer krångla till det liksom att lyfta fram exempel på regler som borde förenklas och förbättras.

Huvuddragen bland förslagen:

Regeringen bör införa en sammanhållen handlingsplan som inkluderar samtliga aspekter av regelförbättring och förenkling och som sedan rapporteras regelbundet till Riksdagen.   

Sverige bör börja testa använda internationellt använda regleringsmodeller som bland annat ”en in en ut” och ”solnedgångsklausuler” på begränsade områden.

Regelrådet skall stärkas och bli en egen självständig myndighet. Regelrådet bör få kraftigt förändrat mandat bland annat genom en stoppfunktion.