Stärk rättssäkerheten på skatteområdet

Rättssäkerhet på skatteområdet spänner över ett vitt fält. Viktiga rättssäkerhetsfrågor är hanteringen av skattemål hos såväl Skatteverket som domstolarna liksom gränserna för Skatteverkets maktutövning gentemot de skattskyldiga.

Rättssäkerhet på skatteområdet spänner över ett vitt fält. Viktiga rättssäkerhetsfrågor är hanteringen av skattemål hos såväl Skatteverket som domstolarna, liksom gränserna för Skatteverkets maktutövning gentemot de skattskyldiga. Domstolarnas kompetens på skatteområdet liksom de skattskyldigas möjligheter att ta tillvara sin rätt i skatteprocessen är andra viktiga frågor.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med Skatteverket sedan länge krävt ökad specialisering och kvalitet i beslutsfattandet i förvaltningsdomstolarna. Förhandsbesked i skattemål är en viktig fråga där Skatterättsnämndens betydelse för att rättsutvecklingen ska stärkas.

En betydelsefull fråga för rättssäkerheten i skattemål är att förhindra att det införs spärrar till prövning av skattemål i kammarrätten, så kallat generellt prövningstillstånd. Om en sådan spärr infördes, skulle den absoluta rätten för en skattskyldig till en andra domstolsprövning försvinna. Denna fråga är ständigt återkommande, men hittills har Svenskt Näringsliv tillsammans med andra näringslivsorganisationer, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting lyckats hindra sådana försämringar av rättssäkerheten.

Svenskt Näringsliv arbetar med att förbättra möjligheterna till anstånd i skattemål i samband med omprövning och överklagande. Vi arbetar också för att slopa den gräddfil utan legitimitet som företagarens personliga betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder innebär.