Skattesänkningar och offentliga resurser - Resurser till vård, skola och omsorg

RAPPORT Publicerad
Skattesankningar.pdf

Skattesankningar.pdf

Denna rapport syftar till att beskriva fakta avseende förändringar i skatteintäkter och offentliga resurser till vård, skola och omsorg under 2000-talet.

Det huvudsakliga budskapet är att skattesänkningarna i Sverige sedan sekelskiftet har kombinerats med ökade reala skatteintäkter, en fallande skuldsättning i den offentliga sektorn och ökade resurser till vård, skola och omsorg. Denna kunskap är viktig som grund i fortsatta diskussioner om offentliga åtaganden och dess finansiering.

Kombinationen av skattesänkningar och utgiftsökningar för vård, skola och omsorg urskiljer Sverige från de flesta övriga länder i världen under denna tidsperiod. Till skillnad från många andra länder har skattesänkningarna i Sverige inte finansierats med lånade medel. Resurserna till vård, skola och omsorg har ökat sedan år 2000 oavsett om resurserna mäts i förhållande till BNP eller i kronor justerade för prisökningar. Även sett till en rad styckkostnadsmått har resurserna ökat.

Rapporten är avgränsad till att beskriva förändringar i resurser och analyserar alltså inte kvalitetsförändringar. För att kunna analysera kvalitetsförändringar behöver bland annat viktiga effektivitetsaspekter också belysas, vilket ligger utanför denna rapport.

Författare