Offentlig sektor ska inte konkurrera med näringslivet

xx
Foto: Mostphoto/Kollage

När det offentliga väljer att konkurrerar med det privata näringslivet finns det risk för att konkurrensen snedvrids och det blir fråga om konkurrens på olika villkor. Förloraren i detta är på kort sikt naturligtvis den enskilde näringsidkaren eller företaget, men på lång sikt är det samhället och skattebetalarna som är de verkliga förlorarna eftersom en osund konkurrens underminerar ett välmående näringsliv och hämmar innovation och utveckling.

Snedvridning av konkurrensen sker genom att det offentliga ofta har tillgång och sitter på en existerande infrastruktur och på offentliga processer (som officiella hemsidor, tillståndsgivning, tillsyn eller byggnader med mera) liksom att det är skattemedel som finansierar verksamheten och där det offentliga ofta kan ta affärsmässiga risker som inte en privat aktör kan göra.

I praktiken har det dessutom visat sig att ofta är offentliga satsningar en minusaffär för det allmänna och skattebetalarna.

En snedvridning av konkurrensen yppar sig bland annat genom att kommuner och statliga myndigheter erbjuder såväl tjänster som produkter till det allmänna, men på villkor som är svåra att konkurrera med för en privat aktör – i vart fall på affärsmässiga grunder. Det är alltså viktigt att kommuner och staten verkligen tänker igenom innan man drar igång en verksamhet eller på vilket sätt man genomför eller utför en verksamhet.

Ett bra sätt att undvika en snedvridning av konkurrensen är att ha en policy eller riktlinjer där man som ett första steg tar kontakt med relevanta delar av näringslivet innan man drar igång en verksamhet och att man sedan har en fortlöpande dialog för att undvika problem. Genom att tillämpa detta förfarande så har åtminstone det offentliga klart för sig konsekvenserna innan man agerar.

En annan fråga som det offentliga ska överväga är att även om man enligt lag eller instruktion får göra något så innebär inte det att man nödvändigtvis måste göra det.

Sedan 2010 finns det bestämmelser i Konkurrenslagen som förbjuder kommuner och Landsting att bedriva offentliga säljverksamheter och förfaranden som kan eller riskerar att snedvrida konkurrensen. För staten så gäller motsvarande, fast endast vad gäller förfaranden. Tillsynsmyndighet och den som kan väcka talan i domstol är Konkurrensverket.

Ett sätt att uppmärksamma frågan och skapa en diskussion om man som skattefinansierad aktör överhuvudtaget ska ge sig in på en fungerande marknad och konkurrera med det privata näringslivet är att ta fram en policy för offentlig säljverksamhet. Svenskt Näringsliv kan bidra med exempel på dylika policy.