Näringslivets yrkesklassifikation

För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Från och med år 2014 tillämpas en ny yrkesklassifikation – NYK. För en relevant lönestatistik är det viktigt att yrkeskoden är "rätt" för respektive medarbetare. Det är viktigt att alla företag för in yrkeskoderna i sina löne- eller HR-systemet. På denna webbplats får företag hjälp med vilka yrken och yrkeskoder som är vanligast uppdelat per bransch. Se sökverktyg nedan.

NYK-verktyget – sök yrkeskoder
Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna har tagit fram ett stödsystem för att underlätta att hitta rätt yrkeskoder. Verktyget hittar du här
NYK-supporten – svar på frågor om klassifikationen

Här får du få svar på frågor om den nya klassifikationen och hur du använder verktyget för NYK-koder.
Telefon: 08 – 505 559 50
E-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se

Svenskt Näringslivs och arbetsgivarförbundens lönestatistik är av stor betydelse vid exempelvis löneförhandlingar. Lönestatistiken är ett viktigt faktaunderlag för parterna, men statistiken används också av arbetsgivarförbund vid rådgivning till företag.

Att ta fram lönestatistik är också ett myndighetsansvar. Medlingsinstitutet, MI, svarar för Sveriges officiella lönestatistik och Statistiska centralbyrån, SCB, samlar in statistikuppgifter från företagen och från den offentliga sektorn. Statistiken används både i Sverige och genom Eurostat i övriga Europa för beräkningar av samhällsekonomins utveckling. Genom ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv och myndigheterna levererar Svenskt Näringsliv lönestatistik till SCB. Utan det samarbetet skulle företagen få lämna dubbla uppgifter, dels till Svenskt Näringsliv och dels till SCB.

Det är viktigt att yrkesklassifikationen, som statistiken baseras på, är riktigt gjord. Det får ditt företag hjälp med här