Minska skatt på företagande

Sverige behöver en konkurrenskraftig beskattning av företagande och regelverk som underlättar för möjligheterna att bli företagare.

Beskattningen av företagande behöver utformas så att företagande och risktagande främjas. Det ska vara attraktivt att starta, utveckla och driva företag samt att ha huvudkontor i Sverige. På så sätt skapas tillväxt och arbetstillfällen. Det finns en rad angelägna åtgärder. Det är viktigt att reglerna för företagens rätt till avdrag för räntekostnader blir såväl rättssäkra som internationellt konkurrenskraftiga. Ytterligare exempel på behov är ökade möjligheter att beakta underskott, dels bör de särskilda begränsningarna i möjligheterna att dra av dessa under efterkommande år slopas, dels bör en möjlighet att dra av dessa mot tidigare år införas.

I den tilltagande internationella konkurrensen har många länder de senaste åren sänkt bolagsbeskattningen. Den beslutade svenska skattesatsen ligger ungefär i nivå med snittet i andra länder. Den svenska statens totala intäkter från bolagsskatt utgör cirka tre procent av BNP, vilket också är ungefär i nivå med omvärlden. Med en lägre skattesats ökar svensk konkurrenskraft.

Bolagsskatten är endast en begränsad del av del av alla de skatter som företag betalar, såsom inkomstskatter och arbetsgivaravgifter, skatt på konsumtion, fastighetsskatter och andra punktskatter.

Många mindre och ägarledda företag påverkas av de så kallade 3:12-reglerna. För en närmare beskrivning av det regelverkets bakgrund, utveckling och förändringar se www.entreprenörsskatten.se.