Minska skatt på ägande

Globaliseringen innebär ökad konkurrens. Detta ställer krav på konkurrenskraftiga villkor för företag och investeringar för att behålla och skapa jobb och utveckla välståndet. Ett viktigt sådant villkor är att kapitalbeskattningen är konkurrenskraftig.

God tillgång till kapital är angeläget för investeringar och för ekonomins tillväxt. Sveriges skatter på kapital är, även efter att förmögenhetsskatten avskaffats, höga i internationell jämförelse. Detta beror bland annat på dubbelbeskattningen, med först en bolagsskatt på 21,4 procent (från 2019) och sedan en kapitalinkomstskatt på 30 procent för utdelningar och kapitalvinster.

Många länder stimulerar långsiktigt ägande. En kartläggning av regelverken i konkurrentländer visar att den svenska generella skattenivån på 30 procent högre än de flesta andra länders motsvarighet och betydligt högre än det övergripande genomsnittet. Den svenska situationen är alltså långt från konkurrenskraftig.

Sänkt kapitalskatt skulle förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och stimulera fler svenskar att spara och investera. Inhemska ägare till svenska företag innebär att den del av vinsterna som tillfaller ägarna beskattas här. Ägarna har vidare en viktig påverkan på sammansättning av styrelse, ledning, strategiska funktioner och beslut, leverantörsval etc. Ett stärkt svenskt ägande bör på så sätt kunna bidra till positiva effekter för Sverige.

Kapitalbeskattningen behöver sänkas generellt. Siktet bör ställas in på en nivå som är internationellt konkurrenskraftig, vilket ligger kring 20 procent. Av praktiska skäl kan sänkningen ske stegvis, exempelvis fem procentenheter om året.

En lägre kapitalskatt skulle dessutom minska den så kallade flyttskatten – kapitalvinstskatten vid bostadsförsäljningar. Det skulle underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaderna.

Beskattningen har betydelse för möjligheterna att anpassa företagsstrukturer och utveckla verksamheter genom ägarskiften. Svenskt Näringsliv har sedan lång tid arbetat för förbättringar och bland annat har arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna avskaffats åren 2004 respektive 2007.

Många mindre och ägarledda företag påverkas av de så kallade 3:12-reglerna och de effektiva skattesatserna som följer av detta regelverk skulle också sjunka vid sänkt generell kapitalskattesats. En närmare beskrivning av det regelverkets bakgrund, utveckling och förändringar finns på www.entreprenörsskatten.se.