EU:s klimatarbete

Inom EU finns flera olika mål som samtliga stödjer en minskad klimatpåverkan. Målet som vi anser vara viktigast är att minska klimatutsläppen i EU med 20 procent till år 2020

Inom EU finns flera olika mål som samtliga stödjer en minskad klimatpåverkan. Målet som vi anser vara viktigast är att minska klimatutsläppen i EU med 20 procent till år 2020 (jämfört med år 1990). Användningen av förnybar energi ska uppgå till 20 procent av energianvändningen inom EU år 2020. Målet för energieffektivisering innebär att energianvändningen ska vara 20 procent lägre år 2020.

Alla EU-länder ska bidra till målet om minskade utsläpp uppfylls och har tilldelats minskningsbeting. Sveriges ska minska utsläppen med 24 procent jämfört med 1990. Detta gäller företag och verksamheter som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Bland företag som ingår i handelssystemet begränsas utsläppen genom tilldelning av en ändlig mängd utsläppsrätter.

Svensk industri ligger långt framme vad gäller effektivt nyttjande av energi och låga utsläpp, men trots detta har Sverige bland de högsta minskningskraven i EU. Vi anser att föregångsländer bör premieras, snarare än att ställas inför ytterligare höga krav. Det är också viktigt att utsläppsminskningar kan göras kostnadseffektivt. Åtgärder utanför Sveriges gränser ger stora minskningar i förhållande till kostnaden. Detta kan göras genom så kallade flexibla mekanismer, CDM och JI. I dagsläget ges dock begränsade möjligheter att tillgodoräkna sig sådana åtgärder i det nationella minskningsbetinget.

Klimatfrågan måste lösas med globala ansträngningar och inte genom att enskilda länder inför styrmedel och regler. Systemet för handel med utsläppsrätter är gemensamt för EU-länderna och utgör ett viktigt första steg mot internationell samverkan och harmoniserade åtgärder. Det är mycket angeläget att fortsätta sträva efter globala överenskommelser inom klimatpolitiken eftersom det är en förutsättning för att uppnå reella utsläppsminskningar samtidigt som industrins konkurrenskraft värnas.