Kvalitet i högskolan

Allt fler nyexaminerade från utbildningar på högskolor och universitet har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. En stor andel hamnar i jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Samtidigt uppger många företag att de har svårigheter att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Tre studenter utanför en skola.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Sverige har en betydande matchningsproblematik mellan akademi och näringsliv. Detta drabbar både företagen och studenterna, och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft. En viktig åtgärd för att förbättra matchningen är att stärka incitamenten för samverkan mellan akademi och arbetsliv. En god samverkan ökar utbildningsanordnarnas förståelse för vilka kompetenser som efterfrågas i näringslivet, och ger arbetsgivare möjlighet att få kontakt med potentiella framtida medarbetare på ett tidigt stadium.

För att säkerställa utbildningarnas konkurrenskraft måste också utbildningsmålen kopplas till mätbara resultat. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen är det av största vikt att de medel som satsas på den högre utbildningen används effektivt och leder till kvalitet och goda resultat.