Styrning och ledning - Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

RAPPORT Publicerad
SYV_Rapport_Web.pdf

Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetens­försörjningsbehov.

Företagens utmaningar med att hitta rätt kompetens är en ständigt aktuell fråga. Ska kompetensförsörjningen fungera bättre måste också vägledningsarbetet i skolan fungera bättre. Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur är det avgörande för företagens konkurrens­kraft att de kan hitta personer med rätt kompe­tens. Med medarbetare som har rätt kompetens kan företagen växa och utvecklas. Skapa nya produkter och tjänster som leder till fler jobb och ökat välstånd.

Ambitionsnivån när det gäller studie- och yrkesvägledning behöver höjas. Ska det också ge resultat så behövs rätt förutsättningar. Det finns ett stort behov av ökad mätbarhet och uppföljning när det gäller huvudmännens arbete med SYV. Det är också centralt att huvudmannen har en övergripande strategi för SYV.

I den här rapporten fokuserar vi på just huvudmannens styrning och ledning av SYV-verksamheten. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledningen ständigt utvecklas och förbättras så att eleverna får rätt förutsättningar och rustas väl för framtiden och att företagen hittar den kompetens som de behöver.

Författare