Konkurrenskraftig mervärdes-, energi- och punktskatt

Det pågår en global trend med ökade inslag av beskattning av konsumtion och samtidigt minskad beskattning av arbete, företagande och ägande. När mervärdesskatt, energi- och punktskatter ökar i betydelse behöver både nivån och utformningen vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden.

Skattesatserna och regelverket i övrigt får inte leda till konkurrenssnedvridningar, något som är särskilt viktigt när det gäller verksamheter som bedrivs i offentlig kontra privat regi. Skillnader i skattebehandling mellan olika branscher bör inte heller vara för stor. Förenklingar och förbättringar av komplicerade momsregler behövs för att minska den administrativa bördan för företagen.

Energi- och miljöskatter behöver utformas så att de åstadkommer avsedd effekt till lägsta möjliga kostnad. Det är också angeläget att undvika dubbla och flerfaldiga styrmedel.