Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal

RAPPORT Publicerad

Nästan hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Det är därför mycket viktigt att exportföretagen ges goda möjligheter att verka internationellt. Skatteavtalen utgör en grundsten i arbetet med att undanröja dubbelbeskattning av företag som har verksamhet i flera länder. Avtalen reglerar beskattningsrätten till olika inkomster länderna emellan och sätter ett tak på hur mycket skatt som får tas ut. Skatteavtal med låga källskatter på utdelnings-, ränte- och royaltyinkomster är centralt för svenska koncerners möjlighet att konkurrera internationellt.

De länder som ingår i granskningen är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz, Norge, Finland, Danmark, Japan, Österrike, Nederländerna, Italien och Irland. Undersökningen består av två huvuddelar. Den första utgörs av statistik avseende storleken på respektive lands skatteavtalsnät samt antal undertecknade skatteavtal och protokoll om ändring av skatteavtal under de senaste tio respektive fem åren.

I den andra delen av undersökningen granskas om den minskade aktivitetsnivån vad gäller skatteavtalsförhandlingar under de senaste 10-12 åren har påverkat konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet. För detta ändamål jämförs villkoren i svenska skatteavtal med övriga granskade länders avtalsvillkor med motsvarande land.

Den slutsats som dras i rapporten är att Sverige, under denna period undertecknat betydligt färre nya och omförhandlade skatteavtal än våra konkurrentländer. Sveriges minskade aktiviteter på skatteavtalsområdet har medfört att många av våra konkurrentländer har lyckats förhandla sig till bättre villkor med en rad länder än vad Sverige har med motsvarande land.

Författare