Ökad integration ökar tillväxten

Ökad integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd. Målet för vårt integrationsarbete är en väl fungerande arbetsmarknad som ger företag och individer förutsättningar att utvecklas och växa.

Två rbetare med utländsk bakgrund arbetar i en fabrik
Foto: Matt Rourke

Fördomar, attityder och diskriminering är ett stort hinder för invandrare på arbetsmarknaden. Därför satsar vi stora resurser på att förebygga särbehandling och främja tolerans, öppenhet och demokratiska värderingar. Diskriminering och fördomar är dock inte den enda förklaringen till arbetslösheten. Det stora problemet idag är att cirka en miljon människor i arbetsför ålder är utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden fungerar dåligt och det drabbar ungdomar, äldre och invandrare hårdast.

Integration handlar om våra gemensamma utmaningar och vår gemensamma framtid. Att förebygga diskriminering och främja tolerans och öppenhet måste gå hand i hand med en vettig arbetsmarknadspolitik och enklare regelverk som gör att fler kan komma i riktiga jobb.

Svenskt Näringslivs arbete för integration innefattar områden som öppenhet, jämställdhet, fler äldre i arbetslivet samt funktionshindrades möjligheter att arbeta. Integrationsarbetet bedrivs i särskilda projekt och inom ramen för Svenskt Näringslivs verksamhet.

Därför driver vi denna fråga

Integration är ett viktigt samhälleligt mål. Ökad integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.