Frihandel istället för protektionism

Svenskt Näringsliv stöder frihandel, som en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera på bästa sätt.

Lyftkranar och containrar lastar i en stor hamn
Foto: Natallia Yaumenenka

Skyddstullar och avvikande marknadsregleringar och standards i andra länder bidrar till att svenska företags marknadstillträde försvåras och är därför negativa för företagens export. Likaså bidrar tullar och krångliga regler för import till Sverige och övriga EU att insatsvaror och tjänster blir dyrare, så att våra företag i sin tur förlorar konkurrenskraft. Vi vill därför avskaffa alla tullar och andra onödiga hinder i världshandeln.

Den framtida handelsrelationen mellan EU och Storbritannien, USAs alltmer protektionistiska handelspolitik och bristerna i det multilaterala handelssystemet genom WTO är stora, aktuella utmaningar för EU. Målsättningen från europeisk sida måste vara att fortsatt sluta ambitiösa frihandelsavtal med ekonomier av större intresse, underlätta handelsutbytet både inom Europa och globalt samt att motverka alla former av protektionism. Sverige kan och bör bidra till att EU tar på sig ledartröjan för fortsatt frihandel och marknadsöppningar.