9. Internationella löner och arbetskraftskostnader

Företagen omprövar ständigt hur och var produktionen av varor och tjänster ska ske. I ett beslutsunderlag för en eventuell flytt av produktionen till annat land är kostnaden för arbetskraft viktig. Internationella jämförelser av statistik bör tolkas med försiktighet eftersom det finns skillnader i de metoder som används för att sammanställa statistiken.

I denna sammanställning av lön och arbetskraftskostnad för 2017 har Schweiz det högsta löneläget med 418 kronor per arbetad timme. Det är också Schweiz som har den högsta totala arbetskraftskostnaden med 522 kronor per arbetad timme. Bulgarien har det lägsta löneläget med 40 kronor per arbetad timme samt den lägsta totala arbetskraftskostnaden med 47 kronor per arbetad timme.

Tabell 9.1 Lön och total arbetskraftskostnad per arbetad timme i SEK

Källa: Eurostat, OECD, Riksbanken, Egna beräkningar

De högsta totala arbetskraftskostnaderna inom EU finns alltså i Schweiz och i Danmark, tätt följt av Belgien, Sverige och Luxemburg.

Diagram 9.1 Total arbetskraftskostnad per arbetad timme 2017 fördelat på kostnadskomponenter

Källa: Eurostat, OECD, Riksbanken, Egna beräkningar

Om man i stället betraktar hur stor andelen arbetsgivaravgifter är av den totala arbetskraftskostnaden tillhör Malta med 6 procent och Danmark med 11 procent de länder som har den lägsta andelen. Andelen är 29 procent eller högre i Sverige, Belgien och Frankrike.

Diagram 9.2 Arbetsgivaravgiftens andel av den totala arbetskraftskostnaden 2017

Källa: Eurostat, OECD, Riksbanken, Egna beräkningar

Arbetskraftskostnadsutveckling

Arbetskraftskostnadernas ökningstakt varierar från år till år. Under perioden 2008-2017 var den genomsnittliga ökningstakten 2,0 procent per år.

Trots lägre nivåer och ökad utjämning ger kostnadsutvecklingen över längre perioder ­fort­farande stora skillnader. I Grekland har arbetskraftskostnaderna minskat med 12 procentenheter och i Bulgarien har de ökat med närmare 88 procentenheter.

Diagram 9.3 Total arbetskraftskostnadsökning 2008-2017 i gemensam valuta (Euro)

Källa: Eurostat, OECD, Sveriges riksbank, Egna beräkningar

Nivån på kostnaderna för arbetskraft förändras över tid och bestäms av komponenter som löner, sjukfrånvaro, avtalad och lagstiftad arbetsgivaravgift. Den relativa nivån påverkas också av växelkursen. När komponenterna i kostnaden utvecklas ändras också den totala kostnaden i varje enskilt land i förhållande till övriga länder.

Handeln till och från ett land, definierad som summan av värdet av varuimport och värdet av varuexport, varierar över tid och därmed också de handelspartners som är viktiga för landet i fråga. I Sverige står länderna i EU för 65 procent av handeln 2017. Länderna i Norden står för 22 procent av handeln till och från Sverige.

Sveriges tio viktigaste handelspartners under 2017 var Tyskland, Norge, Nederländerna, Danmark, Finland, Storbritannien, Belgien, USA, Kina och Frankrike. Dessa länder stod för 68 procent av handeln till och från Sverige.

Diagram 9.4 Total arbetskraftskostnad per arbetad timme i SEK 2008, 2014-2017

Källa: Eurostat, U.S. Bureau of Labour Statistics, OECD, Sveriges riksbank, Egna beräkningar

Diagram 9.5 Relativ arbetskraftskostnad per arbetad timme i SEK 2008, 2014-2017

Källa: Eurostat, U.S. Bureau of Labour Statistics, OECD, Sveriges riksbank, Egna beräkningar

Minimilöner

Minimilön är den lägsta lön som betalas per månad eller timme. I 22 av de 28 länderna inom EU (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern) bestäms minimilönerna av regeringen/parlamentet, ofta i samråd med arbetsmarknadens parter. De lagstadgade minimilönerna tillämpas för majoriteten av heltidsanställda i landet.

Minimilönerna per månad 2017 varierade mellan 235 EUR i Bulgarien och 1 999 EUR i ­Luxemburg. Som jämförelse kan nämnas att minimilönen i USA motsvarar 1 101 EUR per månad.

Figur 9.1 Minimilön per månad 2017

Källa: Eurostat

Tabell 9.2 Lagstadgade minimilöner 2017, EUR per månad

Källa: Eurostat

I Cypern finns lagstadgade minimilöner, men de är inte generella utan riktar sig till vissa yrkesgrupper. Tyskland införde lagstadgade minimilöner 2016.

I de länder som inte har lagstadgade minimilöner (Danmark, Finland, Island, Italien, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike) sätts löner vid avtalsförhandlingar mellan arbetsgivare och fackförening, på företagsnivå eller på individuell nivå. Det är ganska vanligt förekommande med branschvisa kollektivavtal, liksom i Sverige, där en minimilön principiellt kan ingå.

Bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag arbetar omkring hälften av de omkring 1,9 miljoner årsanställda på avtalsområden som har någon form av minimilön reglerat i kollektivavtalet. För de avtalsområden som har minimilöner kan den 2016 beräknas till i genomsnitt omkring 18 500 kronor per månad vilket motsvarar 1 953 EUR. Detta visar att minimilönerna i Sverige därmed hör till Europas högsta.

Minimilönens andel i relation till medellönen varierar mellan 34 och 60 procent i EU-­länderna. De högsta värdena finns i Sverige, Turkiet, Slovenien, Litauen och Grekland.

I dessa fem länder är minimilönens andel av medellönen över 45 procent. I den nedre delen av skalan finns länder som Slovakien, Estland, Tjeckien och Spanien där minimilönens andel är 40 procent eller lägre. I Sverige är den beräknade minimilönen 60 procent av medellönen.

Diagram 9.6 Minimilön i procent av medellön 2016

Källa: Eurostat samt egna beräkningar

Lönespridning

Sverige har den allra minsta lönespridningen bland jämförda länder inom Europa. Percentilkvoten var 2,1 för Sverige vid mätningen 2016. I länder som Tyskland och Storbritannien är lönespridningen omkring 60 procent högre än i Sverige. Spridningen beräknas som relationen mellan den 90:e percentillönen och den 10:e percentillönen. I länder med hög percentilkvot är skillnaden mellan höga och låga löner stor. I länder med låga tal är lönespridningen liten. Relationen mellan 90:e och 10:e percentilerna visar hur stora löneskillnaderna i landet är.

Diagram 9.7 Lönespridning i europeiska länder

Källa: OECD, Medlingsinstitutet

Bakgrundsinformation 10:e percentilen är det värde som 10 procent av alla observationer understiger eller motsvarar. 90:e percentilen är det värde som 90 procent av observationerna motsvarar eller understiger. 50:e percentilen motsvarar medianen.