Ett utmanat Sverige

God tillväxt, starka statsfinanser och hög sysselsättning gör Sverige till ett av världens bästa länder att leva och verka i. Med det finns också samhällsproblem. Globaliseringen och teknikutvecklingen påverkar förutsättningarna för välstånd. Sverige lider också av en illa fungerande bostadsmarknad, en tudelad arbetsmarknad och fallande resultat i skolan. ”Ett Utmanat Sverige” är Svenskt Näringslivs satsning för att utveckla och presentera reformer som långsiktigt stärker och utvecklar Sverige.


Vill du bli inbjuden till nästa event?

Ja, jag vill bli inbjuden till nästa event.

Sveriges nuvarande välstånd är resultatet av framgångsrika företag och framåtsyftande politik. När det under tidigt 1990-tal stod klart att Sverige riskerade att förlora i konkurrenskraft genomfördes flera viktiga reformer – skattereformer och avregleringar, det finanspolitiska ramverket och Riksbankens självständighet – som alla än i dag bidrar positivt till landets utveckling. Sverige upplevde en lång period av viktiga strukturreformer. Men de senaste åren har reformtakten stannat av.

Det finns idag som sagt allvarliga problem att ta tag i. Svenska företag förlorar i konkurrenskraft, svårigheterna att få in utrikes födda på arbetsmarknaden skapar både ekonomiska och sociala problem, den illa fungerande bostadsmarknaden minskar rörligheten i samhället och de fallande resultaten i skolan äventyrar företagens kompetensförsörjning.

För att värna tillväxten och välståndet krävs reformer. Det handlar om att hantera de problem som på kort sikt försvårar för företagande, men på samma sätt som tidigare i historien måste politiken också lyfta blicken.

Genom satsningen ”Ett utmanat Sverige” bidrar Svenskt Näringsliv med förslag på reformer som behövs om 10, 15 och 20 år. Inom ramen för projektet genomförs opinionsbildande insatser, bland annat presenteras regelbundet publika rapporter om de specifika utmaningar som Sverige står inför.