Arbetskraftsinvandring avgörande för företags kompetensförsörjning

Att svenska företag kan rekrytera medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver är avgörande för företagens konkurrenskraft. När kompetensen inte finns inom landet väljer vissa företag att rekrytera från utlandet. Att detta kan ske med utgångspunkt i företagens kompetensbehov och på ett rättssäkert sätt ligger både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse. Dessutom genererar arbetskraftsinvandrare miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd.

Det svenska samhället har mycket att tjäna på att vara öppet mot omvärlden. Att Sverige är ett välkomnande land som attraherar arbetskraft till olika sektorer gynnar vår gemensamma välfärd. Därför är det av stor vikt att reglerna för arbetskraftsinvandring möjliggör att företagen kan rekrytera från tredje land (utanför EU/EES och Schweiz).

De svenska reglerna för rekrytering av medarbetare från tredje land är utformade med hänsyn till att företagens kompetensbehov ska kunna tillgodoses. Utgångspunkten för tillståndsgivningen är arbetsgivarens bedömning av kompetensbehovet. I syfte att tillgodose arbetstagarens intresse finns dessutom en rad bestämmelser som ska säkerställa att utländsk arbetskraft arbetar under villkor som är förenliga med praxis på svensk arbetsmarknad.

Det är också viktigt med en effektiv myndighetshantering av arbetstillstånd genom snabbare handläggningstider och skäliga bedömningar som inte onödigt försvårar eller omöjliggör rekrytering av arbetskraft från tredje land.

Bidraget från arbetskraftsinvandrare är inte bara viktigt för samhällsekonomin utan kan också vara helt avgörande för enskilda företag. En villfarelse är att det bara är svårt att rekrytera högkvalificerade medarbetare på den svenska arbetsmarknaden och att det därför bara krävs arbetskraftsinvandring för högkvalificerade specialister. Verkligheten avslöjar att arbetskraftsinvandrare fyller många vakanser i många olika företag och yrken, allt från IT-specialister, kockar, bärplockare, snickare, slaktare, civilingenjörer till städare. Det är jobb som annars inte kunde ha utförts eller måste ha utförts någon annanstans.